<p "text-align:justify;font-family: 'lato';">

Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke, uitzonderlijke en geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht.  Zij worden verondersteld bekend te zijn door iedere persoon welke onze goederen in ontvangst neemt, en hebben steeds voorrang op deze van de kopers.

Art.1 - Alle offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van de prijzen, goederen, hoeveelheden als levertijd.

Art.2 – Wij behouden ons het recht  voor ook na aanvaarding van  een opdracht onzerzijds onze prijzen te verhogen in evenredigheid met sindsdien opgetreden prijsverhogende factoren.

Art.3 – Alhoewel wij de door ons opgegeven levertijd uiteraard zoveel mogelijk zullen trachten aan te houden, zijn alle door ons vermelde levertijden slechts bij benadering opgegeven.  Voor onverhoopte overschrijding daarvan stellen wij ons niet aansprakelijk.  Zodanige overschrijving geeft da afnemer niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht zij ons tot enigerlei vergoeding aan de afnemer.

Art.4 – Ingeval van bestellingen van jaartal-wijnen, aanvaardt de koper –indien het gevraagde jaartal uitgeput is – dat wij het volgende jaartal leveren, wat niet noodzakelijk overeenkomt met het volgende kalenderjaar.

Art.5 – Ingeval van overmacht, de uitvoering van de opdracht rechtstreeks of zijdelings betreffende, hebben wij het recht de betreffende order geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of de gevolgen van deze overmacht op de verhouding tussen de afnemer en ons van toepassing te doen zijn.  In geval van annulering onzerzijds, als in dit lid bedoeld, zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor de eventueel voor de afnemer daaruit vloeiende schade.

Art.6 – Het transport van de goederen geschiedt steeds – dus ook franco bij levering - voor risico van de koper.  Alle zendingen met een waarde van 250€ of meer geschieden franco huis, alle zendingen met een waarde van minder dan 250€ geschieden voor de rekening van de afnemer.

Art.7 – DE VENNOOTSCHAP is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten, ook al is deze schade ontstaan door fabricage- of transportfouten.

Art.8 -  Onze facturen zijn betaalbaar te Drogenbos contant, netto en zonder korting.  Het opmaken van wissels of andere betalingsovereenkomsten wijzigen hieraan niets en veroorzaken geen vernieuwing van schuldvordering.  De waarborg aangerekend voor verpakking dient samen met de prijs der goederen betaald te worden.  Indien niet voorzien van een speciale geschreven machtiging, getekend door onze afgevaardigde-beheerders hebben onze agenten en vertegenwoordigers geen bevoegdheid de vennootschap te binden, noch ontlasting of kwijting in haar naam te geven.

Art.9 – In geval van niet-betaling van een factuur of wissel op de gestelde vervaldag wordt met volle recht en zonder verdere aanmaning, een verwijlintrest toegepast van12% ’s jaars vanaf de vervaldag.

In geval van niet-betaling van een wissel op de vervaldag wordt onmiddellijke betaling opgeëist van alle bedragen, vervallen of niet, welke koper schuldig blijft uit hoofde va gelijk wat.

Elk achterstal van betaling geeft de VENNOOTSCHAP ambtshalve het volle recht aan elke aan gang zijnde verkoop, ook deze waarvan de goederen nog niet geleverd werden, ongedaan te verklaren, en zij behoudt zich tevens het recht voor de goederen welke reeds geleverd werden of in verzending zijn terug te nemen.

Art.10 – Reclamaties dienen uiterlijk op 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk bij ons te worden ingediend.

Art.11 – Alle verkopen en overeenkomsten door onze vennootschappen afgesloten, zijn onderworpen aan de Belgische wet en elke bepaling hieromtrent behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken en , in voorkomend geval, van de Vrederechter van het Kanton van de maatschappelijke e zetel van onze vennootschap.

Bijzondere voorwaarden

 Door het enkel verschijnen van de vervaltijd is onze cliënt van rechtswege, zonder verdere aanmaning, in gebreke bij toepassing va Art.1139BWB.  Bij niet-betaling binnen  de acht dagen na het versturen van een herinneringsbrief, verbindt de debiteur er zich toe en is hij alleszins er toe gehouden bij toepassing, onder meer van Art.1152, 1226 en 1147 BWB. Onverminderd de gerechtskosten en de rente, een conventionele forfaitaire onverminderbare schadevergoeding te betalen gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 50€.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password